Årdøler for Seimsdalstunnelen

Trygg, moderne og framtidsretta trafikkavvikling!

1
Featured

Gå direkte til ...

Visste du at ...

  •  ... i 2008 var trafikkmengda pr. døgn i Seimsdalstunnelen omlag den same som for Lærdalstunnelen?
  • ... den 1. oktober 2009 gjorde kommunestyret i Årdal vedtak om å gå for ei løsing som gjer den smale Seimsdalstunnelen enda smalare?
  • ... den valgte løysinga ikkje er iht. vegnormalen?
  • ... den valgte løysinga er ei løysing berekna for ei trafikkmengd som er mindre enn 1/3 av dagens?

Facebook...

Innlogging

Etter ein gjennomgang av partiprogramma for det komande kommunevalet, står fylgjande klart i høve Seimsdalstunnelen:

Årdal Arbeidarparti: "Arbeide for å utbetre og sikre Seimsdalstunnelen".

Årdal Høgre: "Fylkesvegen til Seimsdalen skal utbetrast".

Årdal Senterparti: "Prioritere Seimsdalstunnelen inn i regional transportplan".

For dei andre partia kan me ikkje finne noko om Seimsdalstunnelen i dei utdelte programma.