Årdøler for Seimsdalstunnelen

Trygg, moderne og framtidsretta trafikkavvikling!

1
Featured

Gå direkte til ...

Visste du at ...

  •  ... i 2008 var trafikkmengda pr. døgn i Seimsdalstunnelen omlag den same som for Lærdalstunnelen?
  • ... den 1. oktober 2009 gjorde kommunestyret i Årdal vedtak om å gå for ei løsing som gjer den smale Seimsdalstunnelen enda smalare?
  • ... den valgte løysinga ikkje er iht. vegnormalen?
  • ... den valgte løysinga er ei løysing berekna for ei trafikkmengd som er mindre enn 1/3 av dagens?

Facebook...

Innlogging

Utval for tekniske tenester har samrøystes innstilt Seimsdalstunnelen på 1.plass på Årdal si investeringsliste for Regional Transportplan 2014-2023. Utvalet seier at på kort sikt må forholda for mjuke trafikantar i Seimsdalstunnelen betrast og at det på lang sikt må arbeidast for ny tunnel.

Det blir no opp til Kommunestyret å avgjere om utvalet si innstilling skal takast til fylgje. Dette vil skje i kommunestyremøtet 7-mars-2013.