Årdøler for Seimsdalstunnelen

Trygg, moderne og framtidsretta trafikkavvikling!

1
Featured

Gå direkte til ...

Visste du at ...

  •  ... i 2008 var trafikkmengda pr. døgn i Seimsdalstunnelen omlag den same som for Lærdalstunnelen?
  • ... den 1. oktober 2009 gjorde kommunestyret i Årdal vedtak om å gå for ei løsing som gjer den smale Seimsdalstunnelen enda smalare?
  • ... den valgte løysinga ikkje er iht. vegnormalen?
  • ... den valgte løysinga er ei løysing berekna for ei trafikkmengd som er mindre enn 1/3 av dagens?

Facebook...

Innlogging

alertI morgo, 27-februar-2013 kl. 13:00, byrjar Utval for tekniske tenester handsaminga av den vidare skjebnen til Seimsdalstunnelen. Då skal utvalet si innstilling vedtakast. Fylkeskommunen har bede om at det skal lagast to lister. Ei for investeringar og ei for rassikring. Då møtet er ope for alle, kjem me til å vere tilstades på tilhøyrarbenken. Håpet vårt er at utvalet set Seimsdalstunnelen på 1. plass på investeringslista.